Dobro došli u Bazu sudskih odluka u vezi primjene
Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini

Baza sudskih odluka u vezi primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini je portal odabranih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine u kojima su primijenjene odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i u kojima se slijedi praksa Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP).  Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni protokoli (EKLJP) zauzimaju posebno mjestu u Ustavu Bosne i Hercegovine. EKLJP se direktno primjenjuje i ima prioritet nad svim ostalim zakonima u BiH. Ova baza je kreirana s ciljem da se sudska praksa u vezi primjene EKLJP-a u BiH učini lako dostupnom stručnoj i široj javnosti.

Bazu je razvio AIRE Centar u saradnji s predstavnicima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine. Ona trenutno sadrži više od 230 presuda i drugih odluka ova dva suda. U narednom periodu cilj je proširiti bazu i uključiti odluke i drugih redovnih sudova u Bosni i Hercegovini (kao što su Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Republike Srpske i Apelacioni sud Brčko distrikta BiH).

Linkovi ka drugim korisnim publikacijama na jezicima u Bosni i Hercegovini, kao što su vodiči i priručnici o praksi Evropskog suda za ljudska prava i izdanja časopisa Pravna hronika,  također se nalaze u bazi.  

Vodic za korisnike   Vodic ka primeni u zastiti ljudskih prava


Copyright © EUROPEAN HUMAN RIGHTS DATABASE . Admin login